Ivvavik National Park Yukon

Alpine Lupins, acrylic on canvas, 30” x 54”

Alpine Lupins, acrylic on canvas, 30” x 54”